Улутстатком 2016-жылдагы ички дүң продукттун көрсөткүчтөрүнүн акыркы эсептөөлөрүн аяктады

Publications: 05.03.2018


2017-жылдын ички дүң продукциясы

(2016-жылдын такталган көрсөткүчтөрүнүн базасында)

Өндүрүштүк ыкма менен эсептелген ички дүң продукт (ИДП) 2017-жылы, 2016-жылдын такталган базасынын негизиндеги алдын-ала баалоо боюнча 521 млрд. сомду түзүп, 2016-ж. салыштырганда 4,6 пайызга көбөйдү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ИДПнын реалдуу өсүүсү 4,7 пайызды түздү.

1-таблица: ИДПнын айлар боюнча динамикасы

(учурдагы рыноктук баа менен)

 

Млн. сом

Мурунку жылдын тийиштүү мезгилине
карата пайыз менен

 

2016

2017

2016

2017

Январь

22964,3

24962,5

87,5

107,0

Январь-февраль

50651,4

54133,2

91,5

104,4

Январь-март

79821,8

90748,9

93,8

107,3

Январь-апрель

115255,7

124941,7

94,8

106,3

Январь-май

148005,5

161055,8

96,2

106,1

Январь-июнь

187518,5

204363,2

98,3

105,6

Январь-июль

228427,0

248277,8

99,2

106,2

Январь-август

273409,9

297613,7

101,1

105,1

Январь-сентябрь

Январь-октябрь

Январь-ноябрь

Январь-декабрь

326914,3

372767,0

417710,7

476331,2

352146,5

402100,4

454131,1

520958,6

102,8

103,4

103,8

104,3

104,3

103,3

103,7

104,6

2-таблица: 2017-жылдын январь-декабрындагы экономикалык ишмердиктин
т
үрлӨрү боюнча ИДПнын Өндүрүлүшү

(учурдагы рыноктук баа менен)

 

Млн. сом

Мурунку жылдын тийиштүү мезгилине
карата пайыз менен

 

2016

2017

2016

2017

ИДП

476331,2

520958,6

104,3

104,6

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

61134,6

64225,1

102,9

102,2

Өнөр жай

86575,6

94901,5

105,9

110,3

Пайдалуу кендерди казуу

3056,0

5020,3

127,0

178,4

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

73518,2

78683,6

105,8

107,6

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

8902,2

10115,3

97,4

110,1

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

1099,2

1082,3

103,3

106,6

Курулуш

39873,3

42933,9

109,3

107,1

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оѕдоо

85226,8

93236,8

108,0

103,5

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

18214,3

20176,7

100,1

107,6

Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги

8499,5

8927,2

109,5

108,3

Маалымат жана байланыш

16605,2

18747,9

90,9

99,4

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу

2466,5

2466,2

99,8

102,0

Кыймылсыз мүлк операциялары

11815,9

11883,1

100,6

97,2

Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик

6887,2

6881,1

105,5

101,5

Административдик жана көмөкчү ишмердик

2056,3

2056,3

89,1

99,8

Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздандыруу

25642,6

28456,3

102,8

100,5

Билим берүү

28251,3

31855,3

102,7

102,5

Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө

12922,5

16940,0

101,5

101,2

Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу

2254,5

2722,4

94,3

102,6

Башка тейлөө ишмердиги

5373,1

5456,8

99,6

99,4

Продуктуларга таза (субсидиялар
эсептен алынган) салыктар

62532,0

69092,0

104,3

104,6

           

Номиналдык ИДПнын түзүмүндө товарларды өндүргөн тармактардын үлүшү 2016-ж. салыштырганда 0,7 пайыздык пунктка азайып, 38,7 пайызды түздү. Муну менен бирге өнөр жайдын үлүшү 2016-жылдын деңгээлинде калып, 18,2 пайызды түздү, курулуш - 0,2 пайыздык пунктка азайып, 8,2 пайызды түздү. Айыл чарбасынын үлүшү 0,7 пайыздык пунктка азайып, 12,3 пайызды түздү.

Кызматтарды көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 2016-жылдын такталган базасына салыштырганда 0,5 пайыздык пунктка өсүп, 48,0 пайызды түздү. Муну менен бирге дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоонун үлүшү  2016-жылдын деңгээлинде калып, 17,9 пайызды түздү, ошол эле учурда маалымат жана байланыштын үлүшү азайып, 3,6 пайызды түздү. Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо үлүшү 0,1 пайыздык пунктка өсүп, 3,9 пайызды түздү. Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердигинин үлүшү, тескерисинче 0,1 пайыздык пунктка азайып, 1,7 пайызды түздү.

3-таблица: 2017-жылдагы экономикалык ишмердиктин түрлӨрү боюнча ИДПнын өсүүсү
 (төмөндөшү)

(пайыз менен)

 

Тармактын КДНнын өсүү (азаюу-) темпи

ИДПнын өсүүсү (азаюусу -)

ИДПнын жалпы өсүүсүнө карата пайыз менен

ИДПга карата, пайыз менен

ИДП

х

4,6

100,0

100,0

Товарларды өндүргөн тармактар

7,0

2,8

60,8

38,7

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

2,2

0,3

6,5

12,3

£нөр жай

10,3

1,9

41,4

18,2

Пайдалуу кендерди казуу

78,4

0,5

10,9

1,0

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

7,6

1,2

26,1

15,1

анын ичинде «Кумтөр» кен казуу ишканалары

3,8

0,4

9,5

9,7

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

10,1

0,2

4,3

1,9

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

6,6

0,0

0,0

0,2

Курулуш

7,1

0,6

13,0

8,2

Кызмат көрсөтүүчү тармактар

2,6

1,2

26,1

48,0

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо

3,5

0,6

13,0

17,9

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

7,6

0,3

6,5

3,9

Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги

8,3

0,1

2,2

1,7

Маалымат жана байланыш

-0,6

0,0

0,0

3,6

Кызмат кӨрсӨтүүлӨрдүн башка түрлӨрү

0,9

0,2

4,4

20,9

Продукттарга таза (субсидиялар
эсептен алынган) салы
ктар

4,6

0,6

13,0

13,3

ИДПнын өсүүсү негизинен өнөр жай (ИДПнын бардык өсүүсүнүн 41,4 пайызы) соода (13,0 пайызы) жана курулуш (13,0 пайыз) менен камсыздалды.

ИДПнын дефлятору 2017-жылы (экономиканын бардык тармактарынын бааларынын жыйынтык индекси) 2016-жылга салыштырмалуу 104,6 пайызды түздү. Ошол эле учурда, керектөө бааларынын индекси 103,2 пайызды түздү, ал эми өнөр жай продукциясын өндүрүүчүлөрдүн  бааларынын индекси - 101,7 пайызды түздү.


Last updating: 20.03.2018, 16:44