Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (миң сом)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Дүң киреше 20 174 505.5 22 800 435.5 33 014 959.8 38 828 819.8 34 722 263.4
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 19 118.1 45 630.8 66 410.6 216 548 -29 396.6
Баланстык пайда (- чыгаша) 4 304 042.7 5 271 568.7 9 949 855.9 10 302 376 6 315 511.6
Пайда 4 496 116.9 5 444 260.5 10 280 280.9 10 698 968.5 7 218 775.1
Чыгаша 192 074.2 172 691.8 330 425 396 592.5 903 263.5
Чыгымдар 15 882 824.4 17 567 037.6 23 131 250.2 28 742 865.3 28 392 765.7
Финансылык активдер 1 490.6 2 077.6 1 713.8 3 809.1 6 179.4
Акча каражаттары 1 490.6 2 077.6 1 713.8 3 809.1 6 179.4
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 5 528 117.1 6 380 923.1 7 409 931.5 7 876 387.4 8 966 255.6
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 6 328 513.7 7 456 495.5 7 876 387.3 8 967 262.1 9 410 756
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 5 928 315.5 6 918 709.3 7 643 159.4 8 421 824.8 9 188 505.8