Калкты микронасыялоо (млн. сом)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Кыргыз Республикасы 23 357 27 533.9 30 523.4 18 325.2 13 300.5
Баткен облусу 2 137.6 2 350.8 2 340.2 1 170.5 649.2
Жалал-Абад облусу 3 639.6 4 368.9 5 061.5 2 866.3 1 505.7
Ысык-Көл облусу 2 582.7 2 670.1 2 882.1 1 839.4 1 283.2
Нарын облусу 1 867.1 2 084.9 2 268.9 1 432.4 1 011.8
Ош облусу 3 049.9 3 856.8 4 359.4 3 498.9 2 749.2
Талас облусу 1 638.2 2 168.2 2 215.6 1 004.7 354.1
Чүй облусу 3 466.6 4 220.5 4 624 2 752.2 2 204.3
Бишкек ш. 4 035.7 4 757.3 5 543.6 3 032.3 3 087.2
Ош ш. 939.6 1 056.4 1 228.2 728.5 455.7