Шаар жана айыл жерлериндеги майыптардын оор деѕгээли жана майыптуулук себептери боюнча саны (Кјрсјткічтјрдін аталышы)

  2017 2018 2019 2020 2021  
10 949 10 700 11 035 8 758 10 888
Аялдар 4 688 4 626 4 738 3 891 4 769
Эмгекке жјндјміі курактагылар 10 450 10 180 10 448 8 330 10 263
I топ 1 274 1 232 1 348 1 126 1 371
II топ 7 571 7 518 7 645 6 295 7 888
III топ 2 104 1 950 2 042 1 337 1 629
Жалпы оорунун натыйжасындагы майыптар 10 267 10 087 10 412 8 288 10 254
30 26 27 21 24
Бала кезинен майыптар 579 500 489 379 543
Аскер кызматчыларынын санындагы майыптар 73 70 101 65 90
Мјјнјтсіз аныкталган майыптуулук 1 341 1 495 1 559 1 033 1 347
3 138 3 177 3 168 2 515 3 178
Аялдар 1 434 1 472 1 465 1 196 1 439
Эмгекке жјндјміі курактагылар 2 908 2 961 2 929 2 307 2 910
I топ 369 395 433 358 448
II топ 2 124 2 157 2 144 1 778 2 237
III топ 645 625 591 379 493
Жалпы оорунун натыйжасындагы майыптар 2 959 3 007 2 998 2 380 2 964
13 7 13 8 8
Бала кезинен майыптар 127 125 103 84 153
Аскер кызматчыларынын санындагы майыптар 39 32 52 41 53
Мјјнјтсіз аныкталган майыптуулук 506 540 563 396 473
7 811 7 523 7 867 6 243 7 710
Аялдар 3 254 3 154 3 273 2 695 3 330
Эмгекке жјндјміі курактагылар 7 542 7 219 7 519 6 023 7 353
I топ 905 837 915 768 923
II топ 5 447 5 361 5 501 4 517 5 651
III топ 1 459 1 325 1 451 958 1 136
Жалпы оорунун натыйжасындагы майыптар 7 308 7 080 7 414 5 908 7 290
17 15 14 13 16
Бала кезинен майыптар 452 375 386 295 390
Аскер кызматчыларынын санындагы майыптар 34 38 49 24 37
Мјјнјтсіз аныкталган майыптуулук 835 955 996 637 874
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..