Импорт (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Импорт 57.3 52.1 53.3 60.3 59.4
чакан ишканалар 28.1 29 29 32.7 35.8
орто ишканалар 8.7 8 8.9 10.5 9.2
жеке ишкерлер 20.5 14.9 15.2 16.8 14.3
дыйкан (фермер) чарбалары 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1