Проекты и исследования

MICS 2014 (Итоговый отчет)

MICS 2018 (Кластерное обследование по многим показателям)

Итоговый отчет КОМП, Кыргызстан 2018 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту менен биргеликте 2019-жылдагы статистикалык изилдөөлөрдүн негизги багыттарынын планына ылайык, ТӨМ индикаторлорунун мониторингинин жана отчеттуулугунун бирдиктүү тутумун түзүүнүн жүрүшүн, ошондой эле республиканын региондорунун экономикалык өнүгүшүнүн тенденцияларын жана көйгөйлөрүн мүнөздөгөн аналитикалык материалдарды финансылык жана консультациялык ПРООНдун экспертеринин жардамынын негизинде даярдады.   

 1. ТӨМдүн учурдагы абалы: Туруктуу өнүгүү максаттарынын индикаторлорун Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүгүү стратегиясынын индикаторлоруна адаптациялоо
 2. Кыргыз Республикасынын региондорунун экономикалык өнүгүшүнүн тенденцияларын жана көйгөйлөрүн заманбап этапта талдоо. Мониторингдин индикаторлорунун тутумун түзүү жана алардын өнүгүшүн баалоо. 
  Мониторинг тутуму жана Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүшүн баалоо концепциясынын долбоору.
   Кыргыз Республикасынын региондорунун өнүгүү факторлорунун SWOT-талдоосу. Күчтүү жана алсыз тараптары.
 3. Кыргыз Республикасынын эмгек рыногунун жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн заманбап абалын талдооТиркеме.
 4. Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен өз ара соодасы жана өлкөлөрдө методологияны бирдей түргө келтирүү (унификакация).
 5. Анализ о состоянии внешней торговли Кыргызской Республики с третьими странами за период 2013-2018 годы.
 6.  
 7. Анализ производства промышленной продукции по видам экономической деятельности Кыргызской Республики за 2013-2018 годы
 8. Оценка уровня цифрового развития в Кыргызской Республике
 9. Анализ гендерных индикаторов в Кыргызской Республике и совершенствование методологии гендерных показателей
 10. Динамика и перспективы развития туризма в Кыргызской Республике и совершенствование методики сбора и расчета показателей в сфере
 11. Особенности и перспективы развития сельского хозяйства Кыргызской Республики
 12. Анализ текущих показателей энергетического сектора: формирование системы индикаторов энергосбережения и энергоэффективности 
 13. Оценка внешней торговли Кыргызской Республики на основе гравитационной модели
Акыркы жаңылоо: 19.03.2020, 14:22